Privacy policy Oostveen bedrijfsovernames

 

Persoonsgegevens

Oostveen Bedrijfsovernames verwerkt ten behoeve van haar activiteiten persoonsgegevens in de zin van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Oostveen Bedrijfsovernames gebruikt naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen. Hiernaast gebruikt Oostveen Bedrijfsovernames alle aan haar beschikbaar gestelde (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar activiteiten.

Grondslag van de verwerking

Oostveen Bedrijfsovernames moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op de UAVG. Op grond van deze wet en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële of juridische dienstverlening.
Uit de UAVG volgt dat Oostveen Bedrijfsovernames de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.

Verantwoordelijke

Oostveen Bedrijfsovernames is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Dit houdt in dat Oostveen Bedrijfsovernames beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
Oostveen Bedrijfsovernames is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de UAVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens

De UAVG verplicht Oostveen Bedrijfsovernames om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Oostveen Bedrijfsovernames bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens twee jaar, tenzij de wet of beroepsregels hiervoor een andere termijn stellen.

Privacy rechten

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen.
Als je wilt weten welke persoonsgegevens Oostveen Bedrijfsovernames van je heeft verwerkt, kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Inzage en wijzigen van gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kun je je te allen tijde richten aan Oostveen Bedrijfsovernames via het e- mailadres: info@oostveenovernames.nl.