ALGEMENE VOORWAARDEN OOSTVEEN BEDRIJFSOVERNAMES

(partner van OVERNAME-EXPERTS)

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Opdrachten die worden gegeven aan OOSTVEEN BEDRIJFSOVERNAMES (hierna aan te duiden als“Opdrachtnemer”).

1.2  Door het verlenen van een opdracht verklaart de Opdrachtgever zich met inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord.

1.3  Totstandkoming van een Opdracht vindt plaats na (elektronische) retour ontvangst van een door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte of (elektronische) Opdrachtbevestiging.

1.4  Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt aan onderstaande begrippen de daarachter vermelde betekenis toegekend:

 • “Opdrachtnemer” : OOSTVEEN BEDRIJFSOVERNAMES.
 • “Opdracht” : de Opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot het verrichten van de werkzaamheden.
 • “Opdrachtgever” : de partij die Opdrachtnemer Opdracht heeft gegeven, hetzij schriftelijk, elektronisch of mondeling. “Werkzaamheden” : de werkzaamheden van Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 2.1.
 • “Vergoeding”: de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht te betalen totale som geld, hoe ook genaamd.
 • “Overeenkomst” : overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde met betrekking tot de overdracht van (een deel van) (activa van) ondernemingen of onderdelen van ondernemingen, vennootschappen of aandelen in vennootschappen of de financiering daarvan.
 • “BOBB” : de beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht, waar Opdrachtnemer lid van is

Artikel 2: Werkzaamheden van Opdrachtnemer

Opdrachtnemer verricht werkzaamheden bij het tot stand komen van Overeenkomsten met betrekking tot de overdracht van (een deel van) (activa van)ondernemingen of onderdelen van ondernemingen, vennootschappen of aandelen in vennootschappen, een en ander in de ruimste zin van het woord, activatransacties alsmede de financiering daarvan, waardebepalingen eveneens daaronder begrepen.

Artikel 3: Informatie en Geheimhouding

3.1  Opdrachtgever is gehouden alle informatie, welke Opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

3.2  Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie.

3.3  Bij de uitvoering van de Werkzaamheden zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer van tijd tot tijd informatie elektronisch versturen. Opdrachtnemer zal alle redelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat elektronisch verstuurde informatie zal worden aangetast of in handen van derden komt Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met het elektronisch versturen van informatie.

3.4  Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens derden en zal in het kader van de Opdracht zich inspannen en maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.

3.5  Opdrachtgever is verplicht alle direct en/of indirect van Opdrachtnemer verkregen informatie en gegevens, waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs moet beseffen dat deze vertrouwelijk zijn, vertrouwelijk te behandelen. Opdrachtgever zal deze vertrouwelijke informatie en gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.

3.6  Externe berichtgeving omtrent de (resultaten van) de Opdracht zal alleen geschieden met wederzijdse instemming van Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 4: Bescherming persoonsgegevens

4.1  Voor zover Opdrachtnemer persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) en per 25 mei 2018 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt vindt dit plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

4.2  Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan Opdrachtgever, en/of diens cliënten of derden mag en kan verwerken in het kader van een (i) opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt, (ii) het voldoen aan een wettelijke verplichting, (iii) optimalisering van de dienstverlening en (iv) interne zakelijke doeleinden. Onder verwerken wordt in dit kader tevens begrepen het delen van deze gegevens met aan Opdrachtnemer gelieerde rechtspersonen en ondernemingen, en met derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht, en bovendien het verwerken door verwerkers in dienst van Opdrachtnemer.

4.3  Opdrachtgever staat er voor in dat door hem verstrekte c.q. van hem afkomstige persoonsgegevens door Opdrachtnemer verwerkt mogen worden en vrijwaart Opdrachtnemer voor schade in verband met claims van betrokkenen of derden met betrekking tot de niet-naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

4.4  Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens te beschermen.

Artikel 5: Verschuldigdheid Vergoeding

5.1  De Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer voor haar Werkzaamheden als Vergoeding een vast uurtarief en/of een vaste vergoeding en/of een succesvergoeding verschuldigd zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

5.2  Indien (een deel van) de Vergoeding als bedoeld in 5.1 gerelateerd is aan de financiële waarde van de overdracht (=Transactiewaarde) dan zal deze verschuldigd zijn als een Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.1 tot stand komt tussen de Opdrachtgever en een derde partij voortvloeiende uit de Opdracht van Opdrachtnemer. De transactiewaarde is gedefinieerd als het geldbedrag dat gepaard gaat met de eigendomsoverdracht van aandelen of activa en andere componenten, zoals maar niet beperkt tot, de koopsom, de earn out, de vendor ́s loan, de waarde van een afgesloten huurcontract bij verhuur van zakelijk onroerend goed aan de kopende partij (berekend als het product van het aantal minimaal gecontracteerde huurjaren en de overeengekomen jaarhuur), de waarde van de afgeloste leningen of vorderingen van de houdstermaatschappij op de werkmaatschappij (indien deze als onderdeel van de transactie direct door de koper wordt afgelost), management fees. Opdrachtgever zendt te allen tijde, uit eigen beweging, aan Opdrachtnemer onverwijld gewaarmerkte kopieën van de stukken die ter vaststelling van de (succes)vergoeding noodzakelijk zijn, een en ander tot genoegen van Opdrachtnemer.

5.3  Indien de Overeenkomst niet conform het oorspronkelijke plan zal worden gerealiseerd, maar op een andere wijze tussen Opdrachtgever en een derde een Overeenkomst althans een transactie zal worden afgesloten, zodanig, dat de doelstellingen van de Opdrachtgever op een vergelijkbare manier behaald worden, dan zal de Opdrachtgever de overeengekomen (succes)vergoeding eveneens verschuldigd zijn.

5.4  Met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken is de Opdracht ten allen tijde schriftelijk opzegbaar, met dien verstande dat, a) Opdrachtnemer in dat geval het recht heeft alle bestede uren tegen het overeengekomen uurtarief, dan wel bij ontbreken daarvan tegen een uurtarief van € 150,- alsnog in rekening te brengen, waarbij de uren-administratie van Opdrachtnemer leidend is en b) indien binnen een termijn van twee (2) jaar na de beëindiging alsnog een Overeenkomst tot stand komt met een direct of indirect door Opdrachtnemer naar voren gebrachte partij de (succes)vergoeding door de Opdrachtgever alsnog voldaan dient te worden (met vermindering van de via a) reeds doorberekende kosten).

5.5  Indien en voor zover de opbrengst van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in andere waarden of rechten dan geld is uitgedrukt, zullen die andere waarden of rechten voor de berekening van de (succes)vergoeding worden gesteld op een bedrag gelijk aan de waarde daarvan in het economisch verkeer.

Artikel 6: Betaling

6.1  Opdrachtgever is gehouden de betaling van de facturen van Opdrachtnemer te voldoen binnen de termijn zoals deze in de opdracht-bevestiging tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. Bij gebreke daarvan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

6.2  De (succes)vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan uiterlijk op de dag waarop de uitvoering van de Overeenkomst aanvangt.

6.3  Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de Opdrachtgever zonder nadere sommatie of ingebrekestelling in verzuim zijn en zal deze aan Opdrachtnemer vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van 1% van het openstaande bedrag per maand of deel daarvan. In geval van verzuim zal de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer eveneens de kosten van invordering verschuldigd zijn, berekend overeenkomstig het incassotarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd eventuele geliquideerde kosten.

6.4  Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan de uit de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, dan wel indien het aan ernstige twijfel geheel, of gedeeltelijk onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Opdrachtnemer te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd de Opdracht in zijn geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, zulks zonder dat daardoor in enig opzicht de rechten van Opdrachtnemer op de Vergoeding worden beperkt en zonder dat Opdrachtnemer daardoor tot vergoeding van schade verplicht is. Ook na beëindiging van de Opdracht kan Opdrachtnemer aanspraak maken op de (succes)vergoeding, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1  Opdrachtnemer verbindt zich de overeengekomen Werkzaamheden naar beste kunnen te verrichten.

7.2  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7.3  Op het door Opdrachtnemer (of bij de Opdracht ingeschakelde derden) verstrekte cijfermateriaal is geen accountantscontrole toegepast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tot uiting wordt gebracht dat een onderzoek naar de getrouwheid van de desbetreffende verantwoording is uitgevoerd.

7.4  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ten gevolge van handelen of nalaten van Opdrachtnemer of haar ondergeschikten ontstaat. Opdrachtnemer of haar ondergeschikte is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5  Onverlet het in lid 2 en 4 bepaalde zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer of haar ondergeschikte als gevolg van verwijtbare opzet dan wel grove schuld beperkt zijn tot de factuurwaarde van de Opdracht, doch niet meer dan dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.6  De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer of haar ondergeschikte is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in voorkomend geval.

7.7  Indien en zodra in het kader van de Opdracht een (mogelijke) claim of aanspraak van een derde wordt ingediend of bekend wordt bij Opdrachtgever, welke zou kunnen leiden tot een claim of aanspraak jegens Opdrachtnemer, informeert Opdrachtgever Opdrachtnemer daarover onmiddellijk. Opdrachtgever zal geen aansprakelijkheid aanvaarden of een schikking treffen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Opdrachtnemer.

7.8  Enige claim of aansprakelijkheid jegens Opdrachtnemer dient schriftelijk te zijn gemeld aan Opdrachtnemer binnen een termijn van 1 jaar na diens afronding en/of beëindiging van de Opdracht. Opdrachtgever doet afstand van het recht Opdrachtnemer aansprakelijk te stellen na deze termijn.

Artikel 8: Overmacht

8.1  Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij/zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend.

Artikel 9: Slotbepalingen

9.1  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever slechts binden indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

9.2  De werkzaamheden van Opdrachtnemer en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen tussen Opdrachtnemeren Opdrachtgever zullen, in 1e instantie worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie van de BOBB. Indien het geschil door de geschillencommissie niet wordt verholpen, is de rechter van de vestigingsplaats van het Opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd.

 

Oostveen Bedrijfsovernames / Oostergracht 13-15 3763 LX Soest / M 06-38928400 T 035-8871711 / KvK 32132354 / BTW NL001258621B47
Oostveen Bedrijfsovernames, specialist in overname en opvolging

specialist in overname en opvolging

Bedrijf kopen of verkopen?

Wilt u eens met ons sparren over uw situatie?

Oostveen Bedrijfsovernames

Het bedrijfsovernameproces

Succes begint bij een goede voorbereiding

Oostveen Bedrijfsovernames is sinds 2007 een zelfstandig specialist bij bedrijfsovernames en bedrijfsopvolging in het midden- en kleinbedrijf.

Om de relaties nog beter te kunnen bedienen zijn wij in 2013 partner geworden van Overname-Experts. Dit is een samenwerkingsverband van zeer ervaren zelfstandige overnamespecialisten door heel Nederland. Heeft u interesse in onze actuele opdrachten, kijk dan bij vraag en aanbod.

In 2016 is er ook een samenwerking gestart met Matchinvest. Een partner voor het zoeken naar informeel kapitaal.

Portfolio

Successen en referenties

De belangrijkste uitgangspunten van de overname-afwegingen en het businessplan zijn realistisch gebleken. Ik kijk terug op een zeer prettige samenwerking met John. Hij heeft zich in korte tijd goed ingeleefd in de branche. John had niet alleen een gedegen financiële inbreng, maar heeft  ook een goede rol gespeeld bij de onderhandelingen. Kenmerkend voor zijn aanpak zijn zijn pro-actieve houding en heldere communicatie richting alle betrokken partijen.

Ron den Braber Bastasol Zonwering
Ron den Braber

Ik heb John Oostveen leren kennen via mijn accountant Huisman en partners. De 1e indruk was dat we dezelfde taal spraken. Ik heb toen besloten om mijn plannen door John uit te laten werken en me daarna door hem te laten begeleiden, wat geresulteerd heeft in een goede en snelle overname die naar ieders tevredenheid verlopen is. John, bedankt voor je advies, inzet en positiviteit in deze overname. Als ik ooit nog eens te maken krijg met een overname zal ik jou zeker benaderen of aan bevelen!

Martin Klever

Het was een heel intensief en emotioneel proces. En ik had natuurlijk ook nog mijn handen vol aan het runnen van het bedrijf, want dat had de hoogste prioriteit. Gelukkig kon ik vertrouwen op de kennis en ervaring van John Oostveen, die alles duidelijk heeft uitgelegd en het hele proces stapsgewijs heeft geregisseerd.

Darja Smink DENTA Enginering BV
Darja Smink

Een intensieve periode waarbij John Oostveen onder andere zorgde voor overzicht en structuur. Dankzij John is een mooi resultaat bereikt.

Corry van Herpen Pensioen Perspectief BV
Corry van Herpen

Het was een zware bevalling maar het is uiteindelijk naar ieders tevredenheid toch gelukt. John, we willen jou vooral bedanken voor je goede en standvastige begeleiding bij de verkoop van ons mooie bedrijf. Nogmaals bedankt voor de prettige samenwerking, we zullen jou zeker aanbevelen!

Erick Doelitzsch La Bonbonnerie BV
Erick Doelitzsch

Ik ben heel tevreden over het bereikte resultaat. Bij zo’n overname is veel bijzondere kennis en ervaring nodig, die je als ondernemer niet hebt. Gelukkig kon John ons langs alle klippen laveren.

Peter Brouwer Hoka BV
Peter Brouwer

De samenwerking met John Oostveen beviel uitstekend! Zijn pragmatische aanpak sloot zeer goed aan bij onze wensen en manier van zakendoen. Zijn frisse blik en heldere analyse van onze “business” leidde tot de nodige zelfreflectie en goede discussies. Tijdens het overname traject behield John het overzicht voor de diverse partijen waardoor we de transactie op tijd konden afronden. Ik zou John van harte kunnen aanbevelen voor een bedrijfswaardering of overname.

Marcel Birkhoff RAD Torque Systems
Marcel Birkhoff

Verkoop aandelen La Bonbonnerie BV

Opdracht: ​Eind 2019 kregen wij via Overname Experts van Erick Doelitzsch en Inge Gradisen de opdracht de verkoop van hun bedrijf La Bonbonnerie BV te begeleiden. Zij zijn ruim 20 jaar geleden met deze groothandel in chocola, bonbons, snoep en thee gestart. Ze zijn nu...

Verkoop aandelen Klever Boor- en Perstechniek BV

Opdracht: Begin 2020 werden wij ingeschakeld door Martin Klever, de aandeelhouder van Klever Boor- en Perstechniek BV te Benschop voor de begeleiding bij de verkoop van zijn bedrijf. Martin startte 26 jaar geleden als ZZP-er in het grondverzet en kocht in 2001 zijn...

Verkoop Pensioen Perspectief BV

Opdracht: Medio 2017 werden wij ingeschakeld door Jaap Harmsen en Corry van Herpen, de aandeelhouders van Pensioen Perspectief BV te Vorden voor een toekomst oriëntatie en vervolgens begeleiding bij de verkoop van hun bedrijf. Pensioen Perspectief BV is een landelijk...

Verkoop aandelen Slingerland Techniek

Opdracht: Medio 2018 werden wij via ons netwerk benaderd om te helpen met de voorbereiding en verkoop van Slingerland Techniek BV te Amersfoort. Om dat goed te kunnen doen is een goede klik met de ondernemer een randvoorwaarde. In het 1e gesprek met Nico Slingerland...

Management Buy Out RAD Torque Systems

Opdracht: Eind 2016 werden wij ingeschakeld door Marcel Birkhoff, directeur van RAD Torque Systems BV te Soest. Hij was reeds in gesprek met de aandeelhouder van het bedrijf, het Canadese moederconcern, om een Management Buy Out te doen. RAD BV verzorgt in Europa en...

Verkoop On Call

Opdracht: On Call is begin 2001 opgestart door Ineke van Bree. Het bedrijf verleent secretariële ondersteuning en telefoonantwoordservice aan bedrijven, organisaties en ZZP'ers. Begin 2017 besloot zij gezien haar leeftijd tot verkoop over te gaan. Zij zocht voor de...

Verkoop groothandel Neita

Opdracht: De 2 eigenaren van Neita Techniek BV (begin 60) hebben eind 2015 besloten vanwege het ontbreken van een geschikte opvolger hun groothandel in lagers en zwenkwielen te gaan verkopen. Na een goede oriëntatie op wie voor hen het proces zou kunnen begeleiden...

Verkoop The SatisFactOrie

Opdracht: Medio augustus 2016 werd via onze begeleiding en bemiddeling het marketing communicatiebureau TSFO te Ermelo succesvol overgedragen aan 'buurman" V1 Communicatie. Voor V1 is TSFO een mooie aanvulling vooral op het vlak van de online communicatie. Daarmee...

Gespecialiseerd bedrijfsovernameadvies

Als ervaren adviesbureau voor bedrijfsovernames kennen wij de valkuilen en de risico’s

De financiële kant van zo’n traject is natuurlijk heel belangrijk. Maar ook de emotionele kant speelt een grote rol. Daarom is een goede voorbereiding nodig en de juiste kennis en ervaring. Ook al weet u er al veel van af, ook dan heeft u een betrouwbaar en objectief klankbord nodig. Als ervaren adviesbureau in bedrijfsovername kennen wij de valkuilen en de risico’s.

Wij vertellen u niet wat u wilt horen, maar wat u zou moeten weten! Wij begeleiden u tijdens het gehele traject. Zowel met de waardering, met het zoeken van de juiste partij, met de onderhandelingen en met de contracten. We zijn geen adviseurs langs de zijlijn, we zorgen dat de zaak goed voor elkaar komt en voor u met het beste resultaat.

Oostveen Bedrijfsovernames

Overdragen, kopen of verkopen?

U zult veel vragen hebben

Of het nu gaat om de verkoop van uw bedrijf, het aankopen van een bedrijf of een familieoverdracht, op dat moment staat u voor veel vragen:

 • wat is het goede moment?
 • wat is het bedrijf waard?
 • hoe vind ik de juiste partij?
 • hoe gaat de onderhandeling?
 • wat betekent het voor mijn oudedagsvoorziening?
 • kan ik het wel gefinancierd krijgen?

Bedrijf verkopen

Begin tijdig met de voorbereiding Als u overweegt uw bedrijf te verkopen is een goede voorbereiding belangrijk. Het spreekt immers voor zich dat de koper kritisch zal kijken naar o.a. de organisatie, de winstgevendheid en de kwetsbaarheid van uw bedrijf. Als deze...

Bedrijf kopen

Begin tijdig met de voorbereiding Juist in de huidige markt zijn er veel geïnteresseerde kopers. De strategische kopers die al een bedrijf hebben zien kansen om hun marktpositie te versterken door de overname van een ander bedrijf. Bijvoorbeeld de overname van een...

Familieopvolging

Begin tijdig met de voorbereiding "Ik had je eerder tegen moeten komen, ik ben nu weliswaar eigenaar, maar er is nog steeds ruzie in de familie", zei een jonge ondernemer laatst tegen mij. Dat typeert de familieopvolging. Er zijn allerlei verwachtingen, er wordt...

Bedrijfswaardering

Wat is uw bedrijf waard? "Mijn bedrijf is 5 keer de winst of 1 keer de omzet waard", zo wordt nogal eens gedacht. Natuurlijk is de winstcapaciteit van belang; als er meer winst wordt gemaakt is een bedrijf ook meestal meer waard. Maar is deze winst redelijk stabiel,...

Bedrijfsmediation

Conflicten Bij meningsverschillen of conflicten tussen partners (zowel prive als zakelijk) spelen emoties een grote rol. Er is onvoldoende begrip voor elkaar, er wordt niet meer geluisterd. Daardoor escaleren de problemen en is er geen vertrouwen meer. Beide partijen...

John Oostveen

Overnames: het moet in één keer goed!

De naamgever van het bureau is John Oostveen (drs. bedrijfseconomie – 1956). Hij is jarenlang actief geweest in de financiële dienstverlening, zowel als vakman in kredietverlening en controlling, maar ook als financieel directeur en bestuurder. In deze verschillende functies heeft hij veel ervaring opgedaan met overnames en fusies van bedrijven in allerlei soorten en maten.

Vanwege het plezier in dit vak en zijn brede kennis en ervaring is hij sinds 2007 actief als zelfstandig en onafhankelijk adviseur bedrijfsoverdrachten. Hij is gecertificeerd en geregistreerd adviseur bedrijfsopvolging (RAB) en doet ook bedrijfswaarderingen.

John is in staat zich snel in uw situatie in te leven en in nauwe samenwerking met u heel doelgericht naar de beste oplossing te werken. Zo nodig schakelen we de collega’s van Overname-Experts in.

Oostveen Bedrijfsovernames is gecertificeerd lid van de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB) en onderschrijft haar gedragscode.

Blijf up to date

Nieuws

Wat is de waarde van uw bedrijf?

Onderstaand bericht verscheen eerder in Het Ondernemersbelang (zie pdf) Wat is de waarde van uw bedrijf? Nu de economie weer wat uit het dal kruipt gaan veel ondernemers nadenken over verkoop van hun bedrijf. De praktijk leert dat men vaak geen realistische...

Bestaat goodwill nog?

Onderstaand bericht verscheen eerder in Het Ondernemersbelang  (zie pdf) Bestaat goodwill nog? In de gouden jaren tot medio 2008 werd bij bedrijfsoverdracht bijna altijd een aanzienlijk bedrag aan goodwill betaald. Door de recessie kwam goodwill in een ander daglicht...

Een Vendor Loan

Onderstaand bericht verscheen eerder op de website van Overname Experts Waarom zou je die als Verkoper verstrekken?   Boter bij de vis? De meeste verkopers willen graag boter bij de vis. Maar de praktijk is dat dat eigenlijk niet meer voorkomt. Veel...

Koop eens een bedrijf

Onderstaand bericht verscheen eerder in Ondernemersbelang (zie pdf) Bedrijfsovernamespecialist John Oostveen: “Bedrijvenmarkt is ook een kopersmarkt” Koop eens een bedrijf! Door de economische situatie staan de overnameprijzen van veel bedrijven onder druk. Dat is...

Cash & Debtfree leveren van de aandelen

Onderstaand bericht verscheen eerder op de website van Overname Experts Wat wil dat eigenlijk zeggen en wat kan er mis gaan? In onze praktijk komen we nog veel misverstanden en interpretatieverschillen tegen over bedrijfswaardering. Een bedrijf waarderen kan op...

Neem gerust contact met ons op

Stel uw vraag

","subscription_failed":"Kijk dan de onderstaande velden in om ervoor te zorgen u de juiste informatie.","et_ab_log_nonce":"2569647bcd","fill_message":"Alsjeblieft, vul op de volgende gebieden:","contact_error_message":"Gelieve de volgende fouten te verbeteren:","invalid":"Ongeldig e-mail","captcha":"Captcha","prev":"Vorig","previous":"Vorige","next":"Volgende","wrong_captcha":"U heeft het verkeerde nummer in de captcha ingevoerd.","wrong_checkbox":"Checkbox","ignore_waypoints":"no","is_divi_theme_used":"1","widget_search_selector":".widget_search","ab_tests":[],"is_ab_testing_active":"","page_id":"532","unique_test_id":"","ab_bounce_rate":"5","is_cache_plugin_active":"no","is_shortcode_tracking":"","tinymce_uri":""}; var et_builder_utils_params = {"condition":{"diviTheme":true,"extraTheme":false},"scrollLocations":["app","top"],"builderScrollLocations":{"desktop":"app","tablet":"app","phone":"app"},"onloadScrollLocation":"app","builderType":"fe"}; var et_frontend_scripts = {"builderCssContainerPrefix":"#et-boc","builderCssLayoutPrefix":"#et-boc .et-l"}; var et_pb_box_shadow_elements = []; var et_pb_motion_elements = {"desktop":[],"tablet":[],"phone":[]}; var et_pb_sticky_elements = []; /* */